Deelnemersreglement & Privacy voorwaarden

 

Deelnemersreglement Nationale Stichting Grote Clubactie

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan de Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is 

geldig voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021.


Klik op onderstaande button om het 'deelnemersreglement' te lezen.

 

Aanvulling op reglement deelnemende Goede Doelen Organisaties aan de Grote Clubactie

Klik op onderstaande button om de 'Aanvulling op het reglement deelnemende Goede Doelen Organisaties aan de Grote Clubactie' te lezen.


Privacy voorwaarden Nationale Stichting Grote Clubactie

Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten behorende tot de Nationale Stichting Grote Clubactie (producten en diensten behorende tot De Nationale Grote Clubactie B.V. en Nationale Serviceorganisatie Fondsenwerving B.V. en Nationale Serviceorganisatie Fondsenwerving Detachering B.V.). Door het bezoeken van de websites van de Nationale Stichting Grote Clubactie en (in het geval van joint promotions) van derden en door gebruik te maken van de diensten die de betreffende organisaties u aanbieden, kan informatie over u worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden zoals in deze privacy voorwaarden zijn opgenomen (hierna te noemen: “uw persoons- en/of clubgegevens"). De loterijen welke behoren tot de Nationale Stichting Grote Clubactie gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en respecteren uw privacy. De loterijen houden zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De loterijen ‘Grote Clubactie’ en ‘SupportActie’ maken gezamenlijk gebruik van één systeem waarin de gegevens van deelnemers en oud-deelnemers zijn opgenomen. We onderscheiden twee soorten gegevens; Club/verenigings- en/of organisatiegegevens en persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van de websites en/of de diensten van de Nationale Stichting Grote Clubactie kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Ook wordt u bij inschrijving voor deelname aan de Grote Clubactie of SupportActie gevraagd om uw naam, adres, woonplaats, geslacht, bankrekeningnummer, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Ten slotte houden de Grote Clubactie Loterijen statistieken bij over het bezoek aan hun websites en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op hun websites, met de bedoeling de dienstverlening op deze websites optimaal in te richten. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens. De Nationale Stichting Grote Clubactie is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden. De loterijen vallende onder de Nationale Grote Clubactie B.V. kunnen gebruik maken van de diensten van derden die als bewerker in hun opdracht uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Indien u als deelnemer meespeelt aan één van de loterijen behorende tot de Nationale Grote Clubactie B.V. en ingaat op een gezamenlijke actie van de loterijen en een partner van de Nationale Stichting Grote Clubactie kunnen wij uw persoonsgegevens, die bij deelname aan de actie worden verwerkt, doorgeven aan deze partner. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken indien wij dat nodig achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Buiten de hiervoor genoemde gevallen, zal de Nationale Stichting Grote Clubactie uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.


Club/verenigings- en/of organisatiegegevens
Bij het gebruik van de websites en/of de diensten van de Nationale Stichting Grote Clubactie kunnen Club/verenigings- en/of organisatiegegevens, gekoppeld aan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Ook wordt u bij inschrijving voor deelname aan de Grote Clubactie of SupportActie gevraagd om naast uw club- en/of verenigingsgegevens uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Daarnaast kunnen de Grote Clubactie en de SupportActie gebruik maken van extern aangekochte bestanden met Club/verenigings- en/of organisatiegegevens van potentiële deelnemers. Ten slotte houden de Grote Clubactie loterijen statistieken bij over het bezoek aan hun websites en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op hun websites, met de bedoeling de dienstverlening op deze websites optimaal in te richten. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw Club/verenigings- en/of organisatiegegevens. De Nationale Stichting Grote Clubactie is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie. De gegevens van deelnemende verenigingen worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Clubactie en het verzenden van nieuwsbrieven of mailings van partners van de Nationale Grote Clubactie met als doel het Nederlandse verenigingsleven te faciliteren in de exploitatie van alle organisatorische facetten binnen de vereniging. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de mailings via een link onderaan de betreffende e-mail of via de betreffende site. De loterijen vallende onder de Grote Clubactie B.V. kunnen gebruik maken van de diensten van derden die als bewerker in hun opdracht uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Indien uw vereniging deelneemt aan één van de loterijen behorende tot de Grote Clubactie B.V. en ingaat op een gezamenlijke actie van de loterijen en/of een partner van de Nationale Stichting Grote Clubactie kunnen wij uw club/verenigings- en/of persoonsgegevens, die bij deelname aan de actie worden verwerkt, doorgeven aan deze partner. Tevens kunnen wij uw clubgegevens aan derden bekendmaken indien wij dat nodig achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Buiten de hiervoor genoemde gevallen, zal de Nationale Stichting Grote Clubactie uw clubgegevens, al dan niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Voor deelnemende clubs, verenigingen of organisaties aan één van onze loterijen is tevens het betreffende deelnemersreglement van toepassing. Deze privacy voorwaarden zijn een aanvulling op dit deelnemersreglement.

Doel
De Nationale Stichting Grote Clubactie (of door hen ingeschakelde partners en/of bewerkers) kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

1. het uitvoeren van loterijen, toegevoegde spellen en andere acties verband houdende met de bedrijfsomschrijvingen van de Nationale Grote Clubactie;
2. promotionele doeleinden;
3. testdoeleinden;
4. beheren van verenigingsgegevens van (potentiële) deelnemers en oud-deelnemers, gegevens van lotenkopers, lotenverkopers, contactpersonen en overige verenigingsgegevens;
5. (digitale) verzending van uitslagen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie inzake doelstellingen van de Nationale Stichting Grote Clubactie;
6. uitvoeren van analyses.

Beveiliging
Alle vereniging- en persoonsgegevens van (oud-)deelnemers van de Nationale Grote Clubactie loterijen zijn volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen in onze administratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Nationale Grote Clubactie, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. 

Cookies
1. Cookies op de sites van de Nationale Grote Clubactie
In 2012 is er een nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het gebruik van zogeheten 'cookies' op webpagina’s. De nieuwe regelgeving heeft betrekking op uw privacy. Uw privacy is uiteraard belangrijk voor ons en daarom informeren wij u graag over dit onderwerp. Wij vinden het belangrijk om u zo open en volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op de websites van de Nationale Grote Clubactie Loterijen: www.clubactie.nl, www.supportactie.nl, www.NSOF.nl en daarvan afgeleide websites. Onderstaand vindt u daarom een uitgebreide uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien gewenst, kunt afmelden voor cookies.

2. Wat is een Cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer, telefoon of tablet zet op het moment dat u de site bezoekt. Cookies zijn niet gevaarlijk: het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Door het gebruik van cookies functioneren onze websites beter. We krijgen door het gebruik van cookies meer inzicht in het gebruik van onze websites en de effectiviteit van onze media-inzet, zoals hoe vaak en wanneer worden de websites bezocht, welk type apparaten gebruiken onze bezoekers, welke webpagina’s zijn (het meest) interessant en/of welke banners zijn (het meest) effectief. Verder kunnen we door gebruik te maken van cookies de websites en media-inzet beter afstemmen op uw voorkeuren en interesses door het plaatsen van gerichtere advertenties en de inhoud van de websites. Dit laatste gebeurt alleen na uw toestemming.

3. Weten cookies wie u bent?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. 

4. Wat gebeurt er als u het plaatsen van cookies standaard uitzet?
Als u ervoor kiest om cookies van de Nationale Grote Clubactie loterijen sites standaard te blokkeren, kunt u nog steeds bestellingen plaatsen en door de site browsen.

Reclame-uitingen
Vanuit de Nationale Grote Clubactie kunnen u, op de manier die de wet toestaat, reclame-uitingen toegestuurd worden. Indien u geen reclame-uitingen van de Nationale Grote Clubactie meer wilt ontvangen kunt u dit laten weten door dit hier te melden dan wel een brief met uw naam en adresgegevens te sturen onder vermelding van ‘geen informatie’: 

Nationale Stichting Grote Clubactie
Antwoordnummer 60050
5000 VB Tilburg

Joint promotions
De Nationale Grote Clubactie kan met andere partijen gezamenlijk promotionele acties (joint promotions) organiseren. Indien u deelneemt aan een joint promotion worden club- en/of persoonsgegevens van u verwerkt (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer). De partijen die de joint promotion aanbieden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de doeleinden waarvoor en de manier waarop zij deze persoonsgegevens verwerken. Voor zover het de Nationale Grote Clubactie betreft, zijn deze privacy voorwaarden daarop van toepassing.

Aansprakelijkheid
De Nationale Stichting Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan één van haar loterijen, acties en/of het downloaden van gegevens vanuit één van haar websites. De software is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De Nationale Grote Clubactie of de aanbiedende partner zijn niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins. De Nationale Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens. De Nationale Grote Clubactie is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer, deelnemende organisatie en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer. De Nationale Grote Clubactie en/of de partner zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-druk en/of zetfouten in haar media-uitingen. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de directie van de Nationale Grote Clubactie.

Wijzigingen privacy voorwaarden
De Nationale Grote Clubactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van deze privacy voorwaarden. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. 

Deze privacy voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 april 2015.

Vragen
Vragen over deze privacy voorwaarden van de Nationale Grote Clubactie of verzoeken tot het opvragen of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

Nationale Grote Clubactie
Servicedesk
Postbus 440
5000 AK TILBURG

Of per e-mail via: info@clubactie.nl 
Als contactpersoon van uw vereniging kunt u uw club- en persoonsgegevens tevens wijzigen met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord op de website van de Grote Clubactie of SupportActie.
U kunt al uw vragen ook telefonisch stellen via 013-455 28 25.

Doe mee! Schrijf direct jouw vereniging in

Net als ruim 5.500 andere clubs uit Nederland.

Schrijf je vereniging in